Pagalba Jums!
 Pirkite  būstą  sėkmingai!

KONSULTAVIMAS
 Turiu žinių ir patirties. Tam prireikė daug laiko ir pastangų. Laikas ir  informacija – didelės vertybės.

 Kviečiu susitikti.  

 Iš visos daugybės butų Vilniaus mieste išsirinkite Jums labiausiai patikusį, o kartu mes išrinksime tą „vienintelį“, kurį iš tikro verta pirkti. 

  Aš neįkalbinėsiu Jūsų pirkti „tą ar aną“ butą. Ne. Galutinai nuspręsite Jūs patys. Bet mano įžvalgos, išsiaiškinus Jūsų poreikius, padės Jums įvertinti visas rizikas ir pasirinkti optimaliausią variantą. 

 

 


Nedvejok ir užsisakyk mano paslaugas.


TAISYKLĖS - KONSULTAVIMO SUTARTIS

1. Sutarties dalykas:

1.1. Šis dokumentas yra sutartis tarp IĮ O. Kmito „Prekybos namai KIM“, įmonės kodas 120006015, buveinės adresas Gabijos g. 2B - 8, LT-12103 Vilnius, a/s Nr. LT737044060000917859, AB SEB bankas, el. pašto adresas: okmitas@gmail.com, (toliau – Konsultantas) ir Jūsų (toliau – Klientas) dėl naudojimosi interneto svetaine PIRKBUTAPIGIAU.LT ir joje užsakomų paslaugų. 

1.2. IĮ O. Kmito „Prekybos namai KIM” atstovaujama direktoriaus Osvaldo Kmito, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau vadinama Konsultantu, iš vienos pusės, ir Jūs, toliau vadinama(s) Klientu, iš kitos pusės, abi kartu vadinama Šalimis, sudarė šią sutartį dėl buto pasirinkimo/pardavimo Vilniaus mieste.

2. Bendrosios sąlygos:

2.1. Klientas paveda, o Konsultantas sutinka apžiūrėti Kliento pasirinktą/parduodamą butą Vilniaus mieste ir pateikti rekomendacijas dėl buto pasirinkimo/pardavimo (suteikti Klientui Paslaugas).

2.2. Naudodamasis PIRKBUTAPIGIAU.LT Svetaine ar Paslaugomis ir/ar teikdamas, ar kitaip siųsdamas bet kokią informaciją, ar duomenis, Klientas neatlygintinai, suteikia Konsultantui teises į informaciją ir/ar asmens duomenis.

2.3. Klientas supranta ir sutinka, kad Konsultantas tvarkytų ir valdytų Kliento asmens duomenis vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės aktais bei Taisyklėmis.

2.4. Konsultantas įsipareigoja niekur neplatinti ir nenaudoti Kliento pateiktų asmens duomenų, išskyrus kiek tai yra būtina sėkmingam paslaugos atlikimui. 

 2.5. Tretieji asmenys rinkodaros ir reklamos tikslais Klientų atžvilgiu gali naudoti slapukus. Detaliau apie trečiųjų asmenų  slapukus ir privatumo politiką Klientas gali sužinoti susipažinęs su jų privatumo politika. Svetainė PIRKBUTAPIGIAU.LT nekontroliuoja trečiųjų asmenų veiklos, todėl Klientas pats savarankiškai privalo pasidomėti trečiųjų asmenų naudojamais slapukais ir jų renkama informacija. Klientas gali pašalinti trečiųjų asmenų slapukus pagal trečiųjų asmenų nurodytas instrukcijas. Svetainė neatsako už trečiųjų asmenų privatumo politiką, informacijos tikslumą ir atitikimą teisės aktams.

2.6. Siekiant tobulinti Svetainę ir gerinti teikiamų paslaugų kokybę, naudojami analizavimo įrankiai: "Google Analytics". Renkami duomenys anonimiški. 

3. Kliento pareigos:

3.1. Laiku pateikti Konsultantui pasirinkto apžiūrėti ar parduodamo buto adresą ir kitą informaciją.

3.2. Apmokėti už Konsultanto paslaugas sutartyje numatytais terminais.

4. Konsultanto pareigos:

4.1. Konsultuoti Klientą sutarties dalyko klausimais bei laiku atlikti sutartus darbus.

4.2. Laikyti konfidencialia ir be Kliento sutikimo neatskleisti tretiems asmenims informacijos, kurią sužinojo atlikdamas savo pareigas, išskyrus kiek tai reikalinga sėkmingam šios sutarties įvykdymui. 

4.3. Konsultantas turi teisę ir pareigą Klientui siųsti, informacinius ir kitokio pobūdžio pasiūlymus, jei jie reikalingi sėkmingam užsakymo įvykdymui. Tokie pasiūlymai siunčiami laikantis asmens duomenų apsaugos sąlygų, nustatytų Taisyklėse ir teisės aktuose.

5. Paslaugų kaina ir atsiskaitymai:

5.1. Paslaugų kaina – 98 eurai. 

5.2. Užsisakant paslaugas (sudarant šią sutartį) Klientas sumoka 98 EUR  (Devyniasdešimt aštuonis eurus) avansu į Konsultanto sąskaitą.

5.3. Sąskaitos faktūros už suteiktas paslaugas išrašomos per 4 darbo dienas nuo apmokėjimo dienos ir išsiunčiamos el. paštu. Atlikus paslaugas įforminamas darbų priėmimo – perdavimo aktas. 

5.4. Klientas supranta ir sutinka, kad Paslaugos gali būti teikiamos tik po to, kai Klientas sumoka Konsultantui už Paslaugas Taisyklėse - Konsultavimo Sutartyje nurodyta tvarka. Laikoma, kad Klientas apmokėjo už Paslaugą, kai Konsultantas faktiškai gauna Kliento mokėjimą. 

6. Taisyklių - Konsultavimo Sutarties terminai:

6.1. Taisyklės - Konsultavimo Sutartis įsigalioja ir pradedama vykdyti iš karto po įmokos (pinigų) įskaitymo į Konsultanto sąskaitą. 

6.2. Renkama, analizuojama informacija, derinama dėl butų apžiūros ir konsultacijų. 

6.3. Konsultavimas dėl buto pasirinkimo turi būti pateiktas ne vėliau, kaip per tris darbo dienas nuo sutarties vykdymo pradžios, jeigu Šalys nesutaria kitaip. Bet kokie sutarties papildymai ar pakeitimai surašomi raštu ir yra prijungiami prie sutarties kaip priedas.

6.4. Su Taisyklių - Konsultavimo Sutarties sąlygomis Klientas laisvai gali susipažinti PIRKBUTAPIGIAU.LT Svetainėje. Klientas gali Taisykles - Konsultavimo Sutartį perskaityti, atsisiųsti ir atsispausdinti. 

7. Kitos sąlygos:

7.1. Taisyklės - Konsultavimo Sutartis įsigalios nuo to momento, kai Klientas užsisakys Paslaugas (atliks mokėjimą).

7.2. Sudarydamas šią sutartį, Klientas patvirtina, kad supranta, jog pradėjus vykdyti Kliento Užsakymą (rinkti, analizuoti duomenis, vykdyti butų apžiūrą), užsakytos Paslaugos negali būti anuliuotos. Klientas nebegali atsisakyti sutarties ir reikalauti pinigų grąžinimo.

7.3. Sudarydamas šią sutartį, Klientas patvirtina, kad supranta, jog konsultacijos nėra siūlymas pirkti tam tikrą butą. Galutinį sprendimą priima pats Klientas. 

7.4. Užsisakydamas Paslaugas - sudarydamas šią sutartį Klientas pareiškia, kad susipažino su Taisyklių – Konsultavimo sutarties sąlygomis ir priima pasiūlymą sudaryti šią sutartį. Sutartis sudaryta laisva valia, nenaudojant spaudimo, dėl kurio Klientas būtų priverstas sudaryti šią sutartį, taip pat Šalys pareiškia, kad sutartis sudaryta, vadovaujantis sąžiningumo, teisingumo, protingumo principais, apie visas sutarties sudarymo aplinkybes Šalys žino. Šalys su šios sutarties turiniu yra susipažinę ir patvirtina, kad sutarties sudarymo metu nėra nei vienos aplinkybės (Šalies neinformuotumas, neapdairumas ir kt.), numatytos CK 6.228 str., dėl kurių galėtų atsirasti sutarties šalių nelygybė. Ši sutartis galios visą santykių tarp Kliento ir Konsultanto laiką.

7.5. Visi tarp Konsultanto ir Kliento kilę nesutarimai dėl šių Taisyklių - Konsultavimo Sutarties vykdymo yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu, toks ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 


REKVIZITAI

IĮ O. Kmito „Prekybos namai KIM“

Įmonės kodas 120006015

Gabijos g. 2B - 8, 12103 Vilnius

Telefonas: +370 677 56067.


Mokėdami už paslaugas (Užsisakydami Paslaugas), Jūs pareiškiate, kad susipažinote su Taisyklių - Konsultavimo sutarties sąlygomis, su jomis pilnai sutinkate ir priimate pasiūlymą sudaryti sutartį.


A/s: LT73 7044 0600 0091 7859        

AB SEB bankas                        

(Mokėjimo paskirtis: Konsultacijos dėl buto pasirinkimo/konsultacijos dėl buto pardavimo.)


 Šiuo el. paštu: okmitas@gmail.com atsiųskite informaciją (adresas, kambarių skaičius ir kt.), o taip pat savo vardą, pavardę ir telefono numerį. Aš su Jumis susisieksiu 24 val. bėgyje ir suderinsime susitikimo laiką. 
SUTARTIS-98.txt (6.49KB)
SUTARTIS-98.txt (6.49KB)